مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

ناباروری مردان

پاسخ داده شده توسط : دکتر یداله احراری 3 ماه پیش ناباروری مردان بارداری اسپرم بیضه

آیا درطب سنتی برای کسی که بیضه اش نزول نکرده ودربزرگسالی با جراحی فقط یکی ازآنهاپایین آورده شده...

1
83
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت