ردیف کد پیگیری تاریخ و زمان درخواست نوبت نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی پزشک وضعیت ابزارها
مشاوره تلفنی پیگیری و لغو نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره تلفنی
پیگیری و لغو نوبت
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید