ردیف کد پیگیری تاریخ و زمان درخواست نوبت نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی پزشک وضعیت لغو نوبت
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت