مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان
ردیف کد پیگیری تاریخ و زمان درخواست نوبت نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی پزشک وضعیت ابزارها
مشاوره تلفنی پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره تلفنی
پیگیری و انتقال نوبت
دانلود اپلیکیشن
بیشتر
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید