0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام
شما نیاز به شرح حال و معاینه مفصل دارید.لطفا حضوری مراجعه کنید!

0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام
جهت اظهار نظر نیاز به معاینه است.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت