مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

جای سوختگی قدیمی

پاسخ داده شده توسط : دکتر فرزانه مالکی 1 ماه پیش جای صوختگی

سلام اقایی 24 ساله هستم، من تو بچگی با متور تصادف کردم و جای سوختگی روصورتم مونده به رنگ قرمز ا...

1
55
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت