مشاوره آنلاین پزشکی درباره جای صوختگی

- تعداد کل پرسش ها: 1

جای سوختگی قدیمی

پاسخ داده شده توسط : دکتر فرزانه مالکی 5 ماه پیش جای صوختگی

سلام اقایی 24 ساله هستم، من تو بچگی با متور تصادف کردم و جای سوختگی روصورتم مونده به رنگ قرمز ا...

1
75
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت