مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

بریدگی تاندون و عصب مچ دست

پاسخ داده شده توسط : دکتر علی اجودی 6 روز پیش پارگی تاندوم خمیدگی انگشت دست

سلام آقایی 33 ساله هستم، بنده 60 روز پیش در اثر برخورد شیشه به مچ دستم تاندونهای فلکسور انگشتها...

1
23
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت