مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

سرگیجه و احساس غش

پاسخ داده شده توسط : دکتر جلال خادم 1 هفته پیش سرگیجه شدید جراحی قلب انجام دادن مانور

من در 33 سالگی جراحی قلب انجام دادم (تعویض فلزی دریچه آئورت) وارفارین مصرف می کنم. بعداز جراحی...

1
49
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت