مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

رژیم نا مناسب

پاسخ داده شده توسط : دکتر نگار شیرخانی 5 ماه پیش رژیم غذایی ادرار روشن

من خانمی 21 ساله هستم، مدتی رژیم بودم به توصیه کارشناس تغذیه هر یک ساعت یک لیوان آب میخوردم.رن...

1
130
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت