بنرتبلیغات
سوالات پزشکی
موضوع :

درمان درد ماهیچه گردن بعد از تصادف با موتور

دو و نیم سال پیش یک لحظه با موتور بە یک  چالە زدم و درد شدیدی درد ماهیچەهای پایین تر از شانە سمت چپ (پایینترازگردنم) احساس کردم کە انگار ماهیچەهای انجام تکان شدیدی خوردند و از اون موقع تا الان موقع مطالعە و کار با گوشی  و زیاد سر خم کردن و زیا دبە این ورواونور نگاە کردن درد میگیرە دکترارتوپد رفتم پارسال ولی  خوب نشدم .الان نمیدانم بە چە دکتری مراجعە کنم وچی کار کنم؟
پاسخ به سوال اصلی
سلام
باید یک ام ار ای بگیرید
پاسخ داده شده توسط : دکتر حمید قاضی
دکتر حمید قاضی
دکتر حمید قاضی
ارتوپدی
2 ماه پیش
1
پاسخ

پاسخ داده شده توسط : دکتر حمید قاضی
از شکیبایی شما متشکریم ...