آدرس و تلفن و نوبت دهی بهترین دکترها مرتبط با متخصص بیماری های کودکان در شهر تهران , تعداد: 654
دکتر ناهید ابراهیمی محمدیه

level photo دکتر ناهید ابراهیمی محمدیه امتیاز 5 از 5 (2 نفر)

زمینه فعالیت :
  • پایش رشد نوزادان نارس
  • واکسیناسیون
ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر فرخ حاجبی

level photo دکتر فرخ حاجبی امتیاز 5 از 5 (1 نفر)

مطب در حال حاضر باز است
دکتر محمود ثقفی

level photo دکتر محمود ثقفی امتیاز 5 از 5 (13 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر علی اصغر حلیمی اصل

level photo دکتر علی اصغر حلیمی اصل امتیاز 5 از 5 (14 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر حسن برخوردار

level photo دکتر حسن برخوردار امتیاز 5 از 5 (9 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر مهرداد زمانیان

level photo دکتر مهرداد زمانیان امتیاز 5 از 5 (27 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر شیوا شفیعی

level photo دکتر شیوا شفیعی امتیاز 5 از 5 (9 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر امیر ابراهیم صفرزاده

level photo دکتر امیر ابراهیم صفرزاده امتیاز 5 از 5 (8 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر افشین رحیمی

level photo دکتر افشین رحیمی امتیاز 5 از 5 (15 نفر)

زمینه فعالیت :
  • تغذیه ، رشد و نمو ، واکسیناسیون
ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر رستم باستانی زاده

level photo دکتر رستم باستانی زاده امتیاز 5 از 5 (18 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر بیژن غفوریان

level photo دکتر بیژن غفوریان امتیاز 5 از 5 (16 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر محمد یاریگر روش

level photo دکتر محمد یاریگر روش امتیاز 5 از 5 (5 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر پرتو ازاد پناه

level photo دکتر پرتو ازاد پناه امتیاز 5 از 5 (5 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر میترا ابراهیمی سیاقی

level photo دکتر میترا ابراهیمی سیاقی امتیاز 5 از 5 (11 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر محمدحسین مرندیان

level photo دکتر محمدحسین مرندیان امتیاز 5 از 5 (9 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
مشاوره پزشکی لغو نوبت