0
إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

لیکن پلان ریشه موهارا تخریب میکند و از بین میبرد و جزو مواردی است که حتما باید داروی خوراکی تجویز شود وگرنه پیشرفت میکند

أکتب رأیک
الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد