0
إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

سلام داروهایی در سن حوالی بلوغ میدهند تا بلوغ به تاخیر بیفتد وبدن رشد طبیعیش رو بکنه وبرخی اوقات هم با هورمون رشد قبل از فعالیت محور بلوغ رشد رو سریع میکنن
تشخیص اینک ب چه مریضی کدام روش خوبه با پزشک اطفال ویا فوق غدد اطفال سینا تروپین هورمون رشده وبا تجویز متخصص تغذیه نیاید ب کودک بدهید

أکتب رأیک
الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد