دارو همه - لیست دارو ها

پزشک

مشاوره

درمانگاه

داروخانه

بیمارستان

آزمایشگاه

دامپزشکی

تبلیغات
پوکساکیم

پوکساکیم

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی حکیم
463,518
لیبراکیم

لیبراکیم

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی حکیم
435,421
سیتاکسا

سیتاکسا

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: سبحان دارو
382,014
للوکساید

للوکساید

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: سبحان دارو
374,605
لیبرو - سی

لیبرو - سی

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: سبحان دارو
280,846
آفاکسیم 400 میلی گرم

آفاکسیم 400 میلی گرم

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: کپسول
صاحب پروانه: آفا شیمی
248,162
ملوکسیفار

ملوکسیفار

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: کوشان فارمد
226,312
زانیسد

زانیسد

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: سبحان دارو
201,632
پوکساکیم

پوکساکیم

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی حکیم
178,236
رهاکین

رهاکین

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص پیوسته رهش
صاحب پروانه: داروسازی رها اصفهان
170,801
ومترال

ومترال

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: البرز دارو
168,297
لودیمین

لودیمین

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: داروسازی تهران شیمی
156,348
دورو - مدرول

دورو - مدرول

( 1 نفر )
نحوه مصرف: پرنترال
شکل دارویی: سوسپانسیون تزریقی
صاحب پروانه: داروسازی اکسیر
153,929
نورم اسکین

نورم اسکین

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: کپسول
صاحب پروانه: دارو سازی تسنیم
153,806
سرمنتا

سرمنتا

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: سبحان دارو
140,523
استئوفوس

استئوفوس

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: البرز دارو
136,226
پوريك سیدال

پوريك سیدال

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: داروسازی خوارزمی
133,986
ليپوتين

ليپوتين

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: داروسازی خوارزمی
127,951
آوی لوکاست

آوی لوکاست

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: داروسازی اوه سینا
119,835
فاروکسی

فاروکسی

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: تولیدی فاران شیمی تویسرکان
119,331

نمایش 20 دارو از 24,083 دارو - شماره 1 تا 21

لیست دارو ها با نام همه

لیست دارو

از شکیبایی شما متشکریم ...