کوتولگی

کوتولگی

تعریف: کوتولگی یا کوتاه‌قامتی یکی از اختلالات رشد در همه جانداران است.
×
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت