اسکلروز جانبی اولیه

اسکلروز جانبی اولیه

تعریف: بیماری اسکلروز جانبی اولیه Primary lateral slerosis نوعی بیماری نورون حرکتی است که باعث می شود سلول های عصب عضله ای به آرامی از کار افتاده و ضعیف شوند. اسکلروز جانبی اولیه( Pls )موجب ضعف عضلات ارادی می شوند؛ مثل عضلاتی که برای کنترل پا، دست و زبان به کار گرفته می شوند.
اسکلروز جانبی اولیه می تواند در هر سنی رخ دهد، اما معمولا بین ۴۰ تا ۶۰ سالگی اتفاق می افتد.
×
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت