اطلاعات مطب
مطب :
نشانی: مشهد احمدآباد پرستار 5 پلاک 1
شماره منشی: 09920803829
شماره تماس: 05138424001

تسلط به سایر زبان ها

 

فارسی,انگلیسی,

توضیحات

 

خدمات کلینیک: 
تشخیص انواع اختلالات شایع در کودکان و نوجوانان از جمله بیش فعالی، اوتیسم، اختلالات اضطرابی، افسردگی، وسواس و...
انجام انواع تست‌های هوش و استعدادیابی و ارزیابی نوروفیدبک جهت سنجش انواع مشکلات کودک از جمله عدم توجه و تمرکز
ارائه انواع خدمات درمانی از جمله بازی درمانی کودک، مهارت افزایی کودک و نوجوان، جلسات فرزندپروری 
رفتار درمانی 
توانبخشی شناختی 
رفتار درمانی در کودکان بیش فعال و اوتیسم
بهبود روابط بین فردی و اعتماد به نفس
آموزش والدین در ارتباط با فرزند آوری 
آماده سازی کودک برای پذیرش فرزندان تازه متولد شده، کنترل حسادت و ....
آماده سازی کودکان جهت روبه رو شدن با فضاهای جدید همچون مهد کودک
بهبود مشکلات رفتاری همچونبد غذایی لجبازی قانون شکنی عصبانیت و قلدری ...
رفتار درمانی با نوجوان و مسایل مرتبط با بلوغ
بازی درمانی در اختلالات یادگیری همچون املا و ریاضی
اختلال تیک و حرکات کلیشه ای
انجام فرآیند های پیش نیاز نوشتن
افزایش تفکر خلاق و خلاقیت 
مشاوره گروهی کودکان 
بازی درمانی گروهی
مشاوره تحصیلی و شغلی نوجوانان
بهبود مشکلات ارتباطی نوجوانان
افزایش توجه و تمرکز و استعداد یابی با توجه به ظرفیت شناختی کودک
تربیت جنسی کودک
غربالگری تحولی کودک
مشاوره جهت بررسی و کاهش مشکلات کودکان طلاق
بازی درمانی در زمینه مشکلات اضطرابی افسردگی اختلالات خواب تروما ترس و وسواس
مشاوره آنلاین و حضوری
مشاوره خانواده
مشاوره ازدواج
تست هوش و استعداد یابی کودک

پکیج کامل ارزیابی و تشخیص اختلال طیف اتیسم شامل:
• مصاحبه تشخیصی و ارزیابی بالینی جهت تعیین شدت و سطح اختلال طیف اتیسم و ارتباط اجتماعی با استفاده از چک لیست تعیین شدت
• غربال با استفاده از آزمونM-CHAT-R/F
• غربال و تشخیص اختلال طیف اتیسم با آزمون HIVA و 2-GARS
• غربال و تشخیص اختلال طیف اتیسم با آزمون SCQ و ADIR
 •ارزیابی مهارت های رشدی با پرسشنامه CBCL,ASQ

مهارت‌های علیرضا نالایی:
• دارای مدرک بین المللی آیلتس آکادمیک
•آزمون های شناختی کامپیوتری CANTAB, IVA

ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و دورهﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه:
• اﺟﺮا، ﻧﻤﺮهﮔﺬاری و ﺗﻔﺴﯿﺮ آزﻣﻮن ﻫﻮش وﮐﺴﻠﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
•دوره ی تخصصی بازی درمانی بهزیستی
•دوره تخصصی توانبخشی شناختی زیر نظر پزوفسور نجاتی

دوره ﺟﺎﻣﻊ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ درﻣﺎﻧﮕﺮ اﺗﯿﺴﻢ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺻﻤﺪی ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی:
• آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻃﯿﻒ اﺗﯿﺴﻢ، ﻋﻼﯾﻢ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه DSM5
• ﻏﺮﺑﺎل و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل ﻃﯿﻒ اﺗﯿﺴﻢ ﺑﺎ آزﻣﻮن HIVA وGARS-2
• غربال و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل ﻃﯿﻒ اﺗﯿﺴﻢ ﺑﺎ آزﻣﻮن SCQ وADIR
• تعامل همه جانبه (سطح یک)
• تعامل همه جانبه (سطح دو)
• ﺗﯿﭻ (سطح یک)
• ﺗﯿﭻ (سطح دو)
• تحلیل رفتار کاربردی(سطح یک)
• تحلیل رفتار کاربردی (سطح دو)
• توجه به امور حسی در اختلال طیف اتیسم
• بازی درمانی برای اختلالات طیف اتیسم (مقدماتی)
• بازی درمانی برای اختلالات طیف اتیسم (پیشرفته)
• طرح درمان نویسی و تهیه پلن‌های مداخل‌های در اختلالات طیف اتیسم
• رفتارهای چالش برانگیز: شناسایی و مداخله
• ماریا مونته سوری و روش نوین آموزشی
• ارزیاب برتر دوره غربال و تشخیص اختلالات طیف اتیسم با آزمون HIVA و 2-GARS
سوابق بالینی علیرضا نالایی:
• بازی درمان و روانشناس کودکان با نیاز های ویژه در مرکز طنین
• روانشناس بالینی کودك و نوجوان مرکز امین 
• ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات دوران کودکی و نوجوانی (اختلال نقص توجه بیشفعالی، اختلالات اضطرابی، ارزیابی رشدی، اختلالات یادگیری، بازی درمانی)
• ارزیاب و درمانگر اتیسم
• اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر آزمون هوش کودکان پیش دبستانی و دبستان
• برگزاری جلسات فرزندپروری کودکان با نیاز های ویژه با والدین
• ارائه خدمات روانشناسی به صورت هوم ویزیت برای کودکان دارای اتیسم
• آموزش مهارت‌های نظم بخشی به کودکان ADHD
• روانشناس بالینی بیمارستان ابن سینا

ممکن است دکتر با این نام ها نیز شناخته شود

 

علیرضا نالائی

نظرات کاربران

بسیار عالی

از شکیبایی شما متشکریم ...