متخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی) دکتر بهزاد قندهاری
متخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی) دکتر سعیدرضا شهامی
فلوشیپ طب خواب دکتر ویدا ایمانی
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت