لیست دارو ها

پزشک

مشاوره

درمانگاه

داروخانه

دارو

بیمارستان

آزمایشگاه

کارودیلول سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی سها
170

کتوتیفن سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: دارو سازی سها
130

تولترودین سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی سها
328

کلومیپرامین سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی سها
93

توپیرامات سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی سها
142

توپیرامات سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی سها
211

ستیریزین سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی سها
39

آزیترومایسین سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی سها
132

استامینوفن سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی سها
477

ریواستیگمین سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: کپسول
صاحب پروانه: دارو سازی سها
46

سرترالین سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی سها
84

پابا - کا

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: پودر
صاحب پروانه: سلامت اندیشان راتا
128

اپیوم سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: تنطور
صاحب پروانه: دارو سازی سها
98

متادون سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: دارو سازی سها
8

لانسوپرازول سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: کپسول انتریک کوتد
صاحب پروانه: دارو سازی سها
11

لانسوپرازول سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: کپسول انتریک کوتد
صاحب پروانه: دارو سازی سها
10

ناپروکسن - فرآورده های تزریقی 250م گ قرص

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: فرآورده های تزریقی و دارویی ایران
134

پرگابالین 75 سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: کپسول
صاحب پروانه: دارو سازی سها
66

بوپرنورفین 8 سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: زیرزبانی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی سها
31

اکسی کدون سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی سها
278

نمایش 20 دارو از 420 دارو - شماره 161 تا 181

لیست دارو ها با نام لیست دارو ها

لیست لیست دارو ها

از شکیبایی شما متشکریم ...