لیست دارو ها

پزشک

مشاوره

درمانگاه

داروخانه

دارو

بیمارستان

آزمایشگاه

فینگولیمد 0.5 سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: کپسول
صاحب پروانه: دارو سازی سها
8

پن - وی کا

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: داروسازی جابرابن حیان
143

سپتانست با آدرنالین

( 1 نفر )
نحوه مصرف: پرنترال
شکل دارویی: تزریقی
صاحب پروانه: آپادانا تک
27

تریمیپرامین 25 سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی سها
198

رها کلد روز

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: داروسازی رها اصفهان
115

داکسی سیکلین - سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: کپسول
صاحب پروانه: دارو سازی سها
222

پی کا - مرز

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: بازرگانی سها کیش
263

کارودیلول 25 سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی سها
183

تادالافیل 20 سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی سها
16

نیترازپام 5 سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی سها
79

سپتانست با آدرنالین

( 1 نفر )
نحوه مصرف: پرنترال
شکل دارویی: تزریقی
صاحب پروانه: آپادانا تک
128

رها کلد روز

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: داروسازی رها اصفهان
270

ویتامین کا 1

( 1 نفر )
نحوه مصرف: پرنترال
شکل دارویی: تزریقی
صاحب پروانه: هیراد فارمد
21

تادالافیل 10 سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی سها
19

کلاریترومایسین 500 سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی سها
151

پرگابالین 150 سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: کپسول
صاحب پروانه: دارو سازی سها
6

موکسی فلوکساسین سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی سها
210

رها کلد روز

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: داروسازی رها اصفهان
839

لیزینوپریل - اچ سها

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی سها
25

ویتامین کا یک

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: یارا طب خاورمیانه
265

نمایش 20 دارو از 420 دارو - شماره 181 تا 201

لیست دارو ها با نام لیست دارو ها

لیست لیست دارو ها

از شکیبایی شما متشکریم ...