لیست دارو ها

پزشک

مشاوره

درمانگاه

داروخانه

دارو

بیمارستان

آزمایشگاه

ماینوکسیدیل پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
348

اندانسترون پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
166

ماینوکسیدیل پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
320

اکسپکتورانت پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
17

پرومتازین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
36

اریترومایسین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
54

تربینافین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
480

لاکتولوز - پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
653

لوراتادین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
59

لوپرامید پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
224

کلیندامایسین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
327

فورازولیدون پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: سوسپانسیون
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
18

پرومتازین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
439

اریترومایسین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
169

تتراسایکلین - ایران دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: چشمی
شکل دارویی: پماد
صاحب پروانه: ایران دارو
53

تربینافین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
20

اکسپکتورانت پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
129

لوراتادین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
139

اریترومایسین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
8

پوویدون آیداین - دارو درمان

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: دارو درمان سلفچگان
23

نمایش 20 دارو از 420 دارو - شماره 1 تا 21

لیست دارو ها با نام لیست دارو ها

لیست لیست دارو ها

از شکیبایی شما متشکریم ...