لیست دارو ها

پزشک

مشاوره

درمانگاه

داروخانه

دارو

بیمارستان

آزمایشگاه

دامپزشکی

تبلیغاتداروخانه دکتر ستاری

ماینوکسیدیل پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
409

اندانسترون پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
212

ماینوکسیدیل پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
392

پرومتازین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
158

اکسپکتورانت پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
72

اریترومایسین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
125

تربینافین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
722

لوپرامید پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
306

کلیندامایسین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
425

لاکتولوز - پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
763

لوراتادین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
235

فورازولیدون پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: سوسپانسیون
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
101

پرومتازین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
685

تتراسایکلین - ایران دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: چشمی
شکل دارویی: پماد
صاحب پروانه: ایران دارو
88

اریترومایسین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
254

اکسپکتورانت پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
182

لوراتادین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
175

اریترومایسین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
44

تربینافین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
69

سرماخوردگی کودکان پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
1,205

نمایش 20 دارو از 418 دارو - شماره 1 تا 21

لیست دارو ها با نام لیست دارو ها

لیست لیست دارو ها

از شکیبایی شما متشکریم ...