جستجوی دارو

ماینوکسیدیل پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 1,124
 • داروسازی پاک دارو

ماینوکسیدیل پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 1,395
 • داروسازی پاک دارو

فورازولیدون پاک دارو

(1)

: خوراکی

: سوسپانسیون
 • 2,809
 • داروسازی پاک دارو

اریترومایسین پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 1,260
 • داروسازی پاک دارو

لوراتادین پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 1,256
 • داروسازی پاک دارو

اریترومایسین پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 836
 • داروسازی پاک دارو

لاکتولوز - پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 2,633
 • داروسازی پاک دارو

پرومتازین پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 2,675
 • داروسازی پاک دارو

اکسپکتورانت پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 531
 • داروسازی پاک دارو

تربینافین پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 7,051
 • داروسازی پاک دارو

تربینافین پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 1,751
 • داروسازی پاک دارو

تتراسایکلین - ایران دارو

(1)

: چشمی

: پماد
 • 646
 • ایران دارو

لوپرامید پاک دارو

(1)

: خوراکی

: محلول
 • 1,397
 • داروسازی پاک دارو

کلیندامایسین پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 1,453
 • داروسازی پاک دارو

اکسپکتورانت پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 1,206
 • داروسازی پاک دارو

پرومتازین پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 2,934
 • داروسازی پاک دارو

لوراتادین پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 1,009
 • داروسازی پاک دارو

اریترومایسین پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 2,197
 • داروسازی پاک دارو

اندانسترون پاک دارو

(1)

: خوراکی

: محلول
 • 1,461
 • داروسازی پاک دارو

فورازولیدون - تهران دارو سوسپانسیون

(1)

: خوراکی

: سوسپانسیون
 • 286
 • داروسازی تهران دارو

کو - تریموکسازول پاک دارو

(1)

: خوراکی

: سوسپانسیون
 • 1,724
 • داروسازی پاک دارو

کو - تریموکسازول پاک دارو

(1)

: خوراکی

: سوسپانسیون
 • 663
 • داروسازی پاک دارو

اکسپکتورانت کدئین پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 1,645
 • داروسازی پاک دارو

سرماخوردگی کودکان پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 4,386
 • داروسازی پاک دارو

پوویدون آیداین - دارو درمان

(1)

: موضعی

: محلول
 • 448
 • دارو درمان سلفچگان

پوویدون آیداین - دارو درمان

(1)

: موضعی

: محلول
 • 319
 • دارو درمان سلفچگان

پوویدون آیداین - دارو درمان

(1)

: موضعی

: محلول
 • 225
 • دارو درمان سلفچگان

پوویدون آیداین - دارو درمان

(1)

: موضعی

: محلول
 • 233
 • دارو درمان سلفچگان

اکسپکتورانت کدئین پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 841
 • داروسازی پاک دارو

پیروکسیکام - شهر دارو 05% ژل

(1)

: موضعی

: ژل
 • 144
 • لابراتوارهای شهردارو

تربینافین 1 درصد پاک دارو

(1)

: موضعی

: اسپری
 • 3,267
 • داروسازی پاک دارو

ترتینوئین - تهران دارو 005% کرم

(1)

: موضعی

: کرم
 • 306
 • داروسازی تهران دارو

کلوتریمازول - تهران دارو 1% کرم

(1)

: موضعی

: کرم
 • 233
 • داروسازی تهران دارو

کیت آموزشی آونکس (فاقد دارو)

(1)

: پرنترال

: تزریقی
 • 256
 • Biogen (Denmark) Manufacturing Aps

والسارتان - مهر دارو 80م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 145
 • مهردارو

آزیترومایسین - پارس دارو 250م گ کپسول

(1)

: خوراکی

: کپسول
 • 181
 • پارس دارو

امپرازول - گرمسار دارو 20م گ کپسول

(1)

: خوراکی

: کپسول (پلت های انتریک کوتد)
 • 164
 • دایر دارو

اریترومایسین - پارس دارو 200م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 152
 • پارس دارو

اریترومایسین - پارس دارو 400م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 166
 • پارس دارو

آتورواستاتین - گرمسار دارو 20م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 181
 • دایر دارو

پوویدون آیداین - دارو درمان 7.5 درصد

(1)

: موضعی

: محلول
 • 708
 • دارو درمان سلفچگان

پوویدون آیداین - دارو درمان 7.5 درصد

(1)

: موضعی

: محلول
 • 175
 • دارو درمان سلفچگان

سیمواستاتین - گرمسار دارو 20م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 158
 • دایر دارو

رپاگلیناید - تهران دارو 0.5م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 183
 • داروسازی تهران دارو

رپاگلیناید - تهران دارو 1م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 198
 • داروسازی تهران دارو

رپاگلیناید - تهران دارو 2م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 226
 • داروسازی تهران دارو

والسارتان - مهر دارو 160م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 166
 • مهردارو

پوویدون آیداین - دارو درمان 7.5 درصد

(1)

: موضعی

: محلول
 • 193
 • دارو درمان سلفچگان

زفیرلوکاست - تولید دارو 20 م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 372
 • داروسازی تولید دارو

ریتودرین - تهران دارو 10م ل گرمی قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 154
 • داروسازی تهران دارو
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید