جستجوی دارو

ماینوکسیدیل پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 923
 • داروسازی پاک دارو

ماینوکسیدیل پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 1,137
 • داروسازی پاک دارو

فورازولیدون پاک دارو

(1)

: خوراکی

: سوسپانسیون
 • 2,250
 • داروسازی پاک دارو

اریترومایسین پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 1,136
 • داروسازی پاک دارو

لوراتادین پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 1,119
 • داروسازی پاک دارو

اریترومایسین پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 704
 • داروسازی پاک دارو

لاکتولوز - پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 2,350
 • داروسازی پاک دارو

لوپرامید پاک دارو

(1)

: خوراکی

: محلول
 • 1,209
 • داروسازی پاک دارو

کلیندامایسین پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 1,237
 • داروسازی پاک دارو

پرومتازین پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 2,380
 • داروسازی پاک دارو

اکسپکتورانت پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 984
 • داروسازی پاک دارو

پرومتازین پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 2,478
 • داروسازی پاک دارو

لوراتادین پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 828
 • داروسازی پاک دارو

اریترومایسین پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 1,660
 • داروسازی پاک دارو

تربینافین پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 5,270
 • داروسازی پاک دارو