لیست دارو ها

پزشک

مشاوره

درمانگاه

داروخانه

دارو

بیمارستان

آزمایشگاه

دامپزشکی

تبلیغات
ماینوکسیدیل پاک دارو

ماینوکسیدیل پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
409
اندانسترون پاک دارو

اندانسترون پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
212
ماینوکسیدیل پاک دارو

ماینوکسیدیل پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
392
پرومتازین پاک دارو

پرومتازین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
158
اکسپکتورانت پاک دارو

اکسپکتورانت پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
72
اریترومایسین پاک دارو

اریترومایسین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
125
تربینافین پاک دارو

تربینافین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
722
لوپرامید پاک دارو

لوپرامید پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
306
کلیندامایسین پاک دارو

کلیندامایسین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
425
لاکتولوز - پاک دارو

لاکتولوز - پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
763
لوراتادین پاک دارو

لوراتادین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
235
فورازولیدون پاک دارو

فورازولیدون پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: سوسپانسیون
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
101
پرومتازین پاک دارو

پرومتازین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
685
تتراسایکلین - ایران دارو

تتراسایکلین - ایران دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: چشمی
شکل دارویی: پماد
صاحب پروانه: ایران دارو
88
اریترومایسین پاک دارو

اریترومایسین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
254
اکسپکتورانت پاک دارو

اکسپکتورانت پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
182
لوراتادین پاک دارو

لوراتادین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
175
اریترومایسین پاک دارو

اریترومایسین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
44
تربینافین پاک دارو

تربینافین پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
69
سرماخوردگی کودکان پاک دارو

سرماخوردگی کودکان پاک دارو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: داروسازی پاک دارو
1,205

نمایش 20 دارو از 418 دارو - شماره 1 تا 21

لیست دارو ها با نام لیست دارو ها

لیست لیست دارو ها

از شکیبایی شما متشکریم ...