جستجوی دارو

لیبراکیم

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 485,663
 • دارو سازی حکیم

پوکساکیم

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 475,347
 • دارو سازی حکیم

سیتاکسا

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 430,544
 • سبحان دارو

للوکساید

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 392,160
 • سبحان دارو

لیبرو - سی

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 300,474
 • سبحان دارو

آفاکسیم 400 میلی گرم

(1)

: خوراکی

: کپسول
 • 265,487
 • آفا شیمی

ملوکسیفار

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 255,581
 • کوشان فارمد

زانیسد

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 224,225
 • سبحان دارو

پوکساکیم

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 195,914
 • دارو سازی حکیم

رهاکین

(1)

: خوراکی

: قرص پیوسته رهش
 • 181,271
 • داروسازی رها اصفهان

ومترال

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 177,115
 • البرز دارو

نورم اسکین

(1)

: خوراکی

: کپسول
 • 170,509
 • دارو سازی تسنیم

لودیمین

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 164,752
 • داروسازی تهران شیمی

دورو - مدرول

(1)

: پرنترال

: سوسپانسیون تزریقی
 • 163,404
 • داروسازی اکسیر

استئوفوس

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 154,320
 • البرز دارو