0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

به پزشک جهت تشخیص مراجعه کنید ممکن است نیاز به بیوپسی داشته باشند

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت