0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام‌ در پتوز مادرزادی عضله عملکرد مناسبی ندارد. اگر در بیداری چشم ها دید و ظاهر قابل قبول دارد و شب ها به دلیل باز ماندن مشکل قرمزی چشم یا زخم قرنیه ندارد نیاز به اقدامی نیست. توصیح بیشتر بعد از مشاوره ممکن است.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت