0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام.در مورد توده خونریزی دهنده نیاز به بررسی و معاینه تخصصی ودر صورت نیاز انجام نمونه برداری می باشد

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت