0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

هیچکدام از داروها تداخلی با عمل ندارند
هر چه عمل را به تعویق بیاندازید چسبندگی بیشتر ومیزان موفقیت عمل کمتر میشود
بهرحال هر عملی عوارض احتمالی تاکید میکنم احتمالی ونه قطعی مخصوص به خود را دارد

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت