0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

کشت قارچ و انتی بیوگرام انجام دهید تا داروی مناسب مشخص شود البته درگیری تمام ناخنها با قارچ در زمینه ضعف ایمنی اتفاق میوفتد که باید بررسی کامل انجام شود. بیوپسی جهت رد بیماریهای ناخن نیز ضروری است

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت