• توضیحات
  • گالری
  • ثبت نظر
تخصص ها
  • کارشناسی ارشد
  • کارشناسی ارشد کار درمانی
لیست بیمه های طرف قرار داد
  • با شرکت های بیمه قرارداد ندارند,
تسلط به دیگر زبان ها
  • فارسی, ترکی,
توضیحات
  • کاردرمانی تحت نظر بیمه نمی باشد. اما بیماران در صورت داشتن بیمه تکمیلی و یا بانکها ، نامه با مهر و سر برگ کلینیک در اختیار بیمار قرار داده میشود تا مبلغ را از بیمه دریافت نمایند.
ثبت نظر برای فریبا حاصلی :
نظر کلی
دسترسی به مطب
برخورد منشی
زمان انتظار
امکانات محیط مطب
برخورد پزشک
امتیاز کاربران به فریبا حاصلی : امتیاز 5 از 5 (1 نفر) دسترسی به مطب : برخورد منشی : زمان انتظار : امکانات محیط مطب : برخورد پزشک :
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت