جراحی آنورکتال
شقاق مقعد
اختلال خوردن
مسموم
روده
هموروئید
IraqIran