پریاپیسم
هیپوسپادیاس
خونریزی واژن
باردار شدن
تستوسترون
درد
مونونوکلئوز
رابطه جنسی
IraqIran