فنوتیازین

تعریف: فنوتیازین ها جزو داروهای آنتی سایکوز می باشند. تقسیم بندی داروهای آنتی سایکوز به شرح زیر می باشد :نسل اول آنتی سایکوتیک‌ها بوتیروفنون‌ها مانند هالوپریدول و دروپردیول فنوتیازین‌ها مانند کلرپرومازین، فلوفنازین، تیوریدازین، تری فلوپرازین و پرومتازین تیوگزانتین‌ها مانند تیوتیکسن و فلوپنتیکسول نسل دوم آنتی سایکوتیک‌ها (جدیدترند) مانند الانزاپین، کلوزاپین و ریسپریدون نسل سوم آنتی سایکوتیک‌ها مانند Aripiprazole
×
مشاوره پزشکی لغو نوبت