مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

هرنی اینگوئینال

پاسخ داده شده توسط : دکتر فروزان سیاوش موخر 1 هفته پیش هرنی اینگوئینال بارداری

اگر کسی سونو انجام داده باشه و در سونو نوشته باشه تصویر هرنی اینگوئینال حدودا 2cm بالاتر از ن...

1
94
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت