مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

مشاوره جهت عمل

پاسخ داده شده توسط : دکتر سعیدرضا شهامی 3 ماه پیش تنگی کانال دیسک آسیب دیده عمل جراحی

بیمار خانم 50 ساله هستم تنگی کانال نخاع دارم و 5 تا از دیسک ام آسیب جدی دیدن میخواستم بپرسم آیا...

1
135
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت