مشخصات فردی :

دارم ندارم
دارم ندارم

شامل: مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، سال شروع، سال پایان، نام واحد آموزشی و معدل

مهارت در زبان انگلیسی :

خواندن (اجباری): کم متوسط خوب عالی
نوشتن (اجباری): کم متوسط خوب عالی
مکالمه (اجباری): کم متوسط خوب عالی
دارای مدرک رسمی


سایر موارد :

captcha

بارگذاری رزومه:

مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت