مجله سلامت

درونگرایی

1 هفته پیش عمومی تعداد بازدید : 189

درونگراها را اغلب به عنوان افرادی ساکت و کم حرف، تودار، ملاحظه کار و ژرف نگر می شناسیم. آنها توجه خاصی به تعاملات اجتماعی نشان نمی دهند، چرا که شرکت د...
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت