مجله سلامت افراد درون گرا

درونگرایی

4 ماه پیش 15-05-1398 عمومی تعداد بازدید : 378

درونگراها را اغلب به عنوان افرادی ساکت و کم حرف، تودار، ملاحظه کار و ژرف نگر می شناسیم. آنها توجه خاصی به تعاملات اجتماعی نشان نمی دهند، چرا که شرکت د...
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت