0
إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

واقعا ترشح عفونی از رحم به پاتولوژی اندومتریوز ربطی ندارد ولی اگر تخمدان مانده باشد و ترشحات در طول یک سیکل قاعدگی قطع و وصل میشود میتواند به اندومتریوز مربوط باشد که با ازمایش مشخص میشود چیزی که بیشتر به نظر میرسد احتمال عفونت است که باید درمان شود

أکتب رأیک
الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد