0
إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

ضد افتاب با درجه محافظت بالاتر از ۵۰هر سه ساعت به مقدار زیاد در تمام طول روز حتی در محیطهای داخل ساختمان بزنید و از کرمهای روشن کننده در طول شب دقیقا روی لکه استفاده کنید

أکتب رأیک
الإستشارة الطبیة إلغاء موعد الحجز