0
پاسخ متخصص سایت سلامتی 24 :

ازمايشات هورموني شما كامل نيست و بايد تكميل شود،ولي نرمال بودن ازمايش دليل اين نيست كه وضعيت شما نرمال تلقي شودزيرا ممكن است گيرنده هاي هورموني شما نسبت به همان سطح طبيعي هورمون در خون حساستر از ديگران باشد و نياز هست كه شما داروهايي براي كنترل گيرنده ها مصرف كنيد،افرادي كه سطح هورمون نرمال با گيرنده هاي حساس دارند ممكن است درمان طولاني تري نياز داشته باشند

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت