0
پاسخ متخصص سایت سلامتی 24 :

سلام عفونت ادراری مطرح هست مراجعه به متخصص داخلی داشته باشید

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت